Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
NT-2106-00008

NT-2106-00008

i
MR7

Heng Ong Huat 808 Trading, Trading,

RM 50,000 bagi 36 jangka bulan. RM 50,000 dibiayai

100 % Dibiayai

Is this a Shariah-compliant Investment Note? / Adakah ianya Nota Pelaburan patuh Syariah?

Yes/Ya

Who is the Issuer and what does the business do? / Siapakah Penerbit dan apakah perniagaan yang dijalankan Penerbit?

We supply wholesale foodstuff with halal certificate to restaurants and retail wet market, the majority of our customers are from the Malay / Muslim community.
________________________________________________________________________________________
Kami membekalkan bahan makanan borong dengan sijil halal ke restoran dan peruncitan pasar basah, majoriti pelanggan kami adalah dari kalangan masyarakat Melayu / Islam.

Who is the owner / key person(s) in the business? / Siapakah Pemilik Perniagaan ini?

Issuer is the shareholder for the business. We have one clerk for admin department, two people helping on delivery, one clerk for account & financial department and an Exclusive Managing Director for marketing & sales department with 2 years experience in this business before joining board of directors (before this we are using Sole Proprietorship to run the business).
________________________________________________________________________________________
Penerbit adalah pemegang saham untuk perniagaan ini. Kami mempunyai satu kerani untuk jabatan pentadbiran, dua orang membantu urusan penghantaran, satu kerani untuk bahagian akaun & kewangan dan seorang Pengarah Urusan Eksklusif untuk bahagian pemasaran & penjualan dengan pengalaman 2 tahun dalam perniagaan ini sebelum menjadi ahli lembaga pengarah (sebelum ini kami menggunakan Perniagaan Milikan Tunggal untuk menjalankan perniagaan).

What are their future plans? / Apakah pelan masa depan perniagaan ini?

We are planning to open few retail outlets in any private or government wet market (after MCO when the local authority relisted the notice board). We are also planning to acquire and invest in foodstuff manufacturing/processing companies.
________________________________________________________________________________________
Kami merancang untuk membuka beberapa kedai runcit di mana-mana pasar basah swasta atau kerajaan (setelah PKP ketika pihak berkuasa tempatan menyenarai semula papan kenyataan). Kami juga merancang untuk memperolehi dan melabur dalam syarikat pembuatan / pemprosesan makanan.

What has been their annual sales turnover? / Bagaimanakah hasil jualan tahunan?

Our sales from June 2020 to May 2021 have been around RM 2.2 million.
________________________________________________________________________________________
Hasil jualan kami dari Jun 2020 hingga Mei 2021 sekitar RM 2.2 juta.

Number of years in business? / Usia perniagaan?

Our business has started since June 2019 as sole proprietorship and convert to Sdn Bhd on July 2020.
________________________________________________________________________________________
Perniagaan kami telah bermula sejak Jun 2019 sebagai perniagaan milikan tunggal dan bertukar menjadi Sdn Bhd pada Julai 2020.

How would the Issuer utilise the funds raised on the platform? / Apakah yang kami akan lakukan dengan wang yang dikumpul di platfrom ini?

We would like to use the fund for our latest project to set up a retail outlets in U SENTRAL @ MASAI.
________________________________________________________________________________________
Kami ingin menggunakan dana tersebut untuk projek terbaru kami untuk menubuhkan kedai runcit di U SENTRAL @ MASAI.

The rationale behind the Issuer's Credit Risk Score - microLEAP's Comments / Rasional Skor Risiko Kredit bagi Penerbit– Komen microLEAP

Issuer has sufficient revenue to manage its payment of RM1,972.22 a month to microLEAP. There have been some small late payments on the Guarantor's other loans, but he has regularised his payments and is now managing them well. The owner is also the Guarantor for this financing and the Guarantor's I-score is 5 ('Fair') with a Probability of Default (PD) of 10% - 20% according to an external credit bureau. The risk is MR7 (Medium Risk 7) and so it has an upper-medium Interest Rate and has an upper-medium Risk of Default.
________________________________________________________________________________________
Penerbit mempunyai pendapatan yang cukup untuk menguruskan pembayarannya sebanyak RM1,972.22 sebulan kepada microLEAP. Terdapat beberapa pembayaran lewat daripada Penjamin untuk pinjaman lain, tetapi beliau telah mengatur pembayarannya dan sekarang menguruskannya dengan baik.Pemiliknya juga merupakan Penjamin untuk pembiayaan ini dan skor I-Penjamin adalah 5 ('Fair') dengan Kebarangkalian keingkaran (PD) 10% - 20% menurut biro kredit luaran. Risikonya adalah MR7 (Risiko Sederhana 7) dan oleh itu ia mempunyai Kadar Faedah atas-menengah dan mempunyai Risiko Lalai menengah-atas.

Melabur Sekarang
Kadar Pulangan
14% p.a
Jumlah Pulangan Kasar Pelaburan
-

Funded Note

Penilaian Kredit
MR7
RisikoSederhana 7

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah atas-sederhana dan mempunyai Risiko Lalai atas-sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih rendah-sederhana kerana aliran tunai purata hingga rendah dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

LR1
RisikoRendah 1

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah terendah dan mempunyai Risiko Lalai terendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit terkuat kerana aliran tunai yang sangat tinggi dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang sangat rendah.

LR2
RisikoRendah 2

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang lebih rendah dan mempunyai Risiko Lalai yang lebih rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih kukuh kerana aliran tunai yang tinggi dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang rendah.

LR3
RisikoRendah 3

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang rendah dan mempunyai Risiko Lalai yang rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang kukuh kerana aliran tunai yang baik dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang baik.

MR4
RisikoSederhana 4

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana rendah dan mempunyai Risiko Lalai sederhana rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana yang kukuh kerana purata kepada aliran tunai yang baik dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang baik.
.

MR5
RisikoSederhana 5

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana dan mempunyai Risiko Lalai sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana kerana aliran tunai purata dan purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

MR6
RisikoSederhana 6

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana tinggi dan mempunyai Risiko Lalai sederhana tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah sederhana kerana aliran tunai di bawah purata dan di atas purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

MR7
RisikoSederhana 7

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah atas-sederhana dan mempunyai Risiko Lalai atas-sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih rendah-sederhana kerana aliran tunai purata hingga rendah dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

HR8
RisikoTinggi 8

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah kerana aliran tunai yang rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

HR9
RisikoTinggi 9

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang lebih tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang lebih tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih lemah kerana aliran tunai yang lebih rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang lebih tinggi.

HR10
RisikoTinggi 10

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah tertinggi dan mempunyai Risiko Lalai tertinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang paling lemah kerana aliran tunai yang sangat rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang sangat tidak sihat.

Lihat Senarai Pembiayaan