Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
NT-2105-00001

NT-2105-00001

i
HR8

Nash Spitfire Enterprise (Bazaar Ramadhan Financing), Retail,

RM 15,000 bagi 36 jangka bulan. RM 15,000 dibiayai

100 % Dibiayai

Is this a Shariah-compliant Investment Note? / Adakah ianya Nota Pelaburan patuh Syariah?

Yes / Ya

Who is the Issuer and what does the business do? / Siapakah Penerbit dan apakah perniagaan yang dijalankan Penerbit?

We are a seller of shoes, pants, sandals and accessories at Bazaria Wangsa Maju. We also sell online on Shopee, Instagram and Facebook.
________________________________________________________________________________________
Kami adalah peniaga kasut, seluar, sandal dan juga aksesori di Bazaria Wangsa Maju. Kami juga menjual secara online di Shopee, Instagram dan Facebook.

Who is the owner / key person(s) in the business? / Siapakah Pemilik Perniagaan ini?

The owner is also the founder of the Nash Spitfire Enterprise. We started the business in 2009, now have 2 employees at Bazaria Wangsa Maju.
________________________________________________________________________________________
Pemilik juga merupakan pengasas Nash Spitfire Enterprise. Kami memulakan perniagaan pada tahun 2009, sekarang mempunyai 2 pekerja di Bazaria Wangsa Maju.

What are their future plans? / Apakah pelan masa depan perniagaan ini?

Issuer is planning to open a wholesale store of shoes, sandals and kurta and opening more branches especially in shopping malls.
________________________________________________________________________________________
Penerbit bercadang untuk membuka kedai kasut, sandal dan kurta secara borong dan membuka lebih banyak cawangan terutama di pusat membeli-belah.

What has been their annual sales turnover? / Bagaimanakah hasil jualan tahunan?

Our annual sales for the year ended 2020 is RM232,100.00.
________________________________________________________________________________________
Jualan tahunan kami bagi tahun berakhir 2020 adalah sebanyak RM232,100.00.

Number of years in business? / Usia perniagaan?

My business has been running for 12 years since 2009.
________________________________________________________________________________________
Perniagaan saya telah beroperasi selama 12 tahun semenjak 2009.

How would the Issuer utilise the funds raised on the platform? / Apakah yang kami akan lakukan dengan wang yang dikumpul di platfrom ini?

The funds provided will be used to increase product stocks and create ads on Facebook as well as Shopee.
________________________________________________________________________________________
Dana yang diberikan akan diguna pakai untuk penambahan stok produk dan membuat iklan di Facebook dan juga Shopee.

The rationale behind the Issuer's Credit Risk Score - microLEAP's Comments / Rasional Skor Risiko Kredit bagi Penerbit– Komen microLEAP

This Investment Note is part of the Bazaar Ramadhan Financing Initiative in partnership with the MP of Wangsa Maju. The Issuer has more than sufficient revenue to cover its monthly payments of RM604.17 a month. The Issuer also sells online on Shopee and Facebook, so is well placed to remain operational during MCO / CMCO. This investment note has two guarantors, the owner himself and third-party guarantor. The Guarantor's I-score is 4 ('Weak') with a Probability of Default of 20% - 30% according to an external credit bureau. The risk is HR8 (High Risk 8) and so it has a high Interest Rate and has a high Risk of Default.
________________________________________________________________________________________
Nota Pelaburan ini adalah sebahagian daripada Inisiatif Pembiayaan Bazar Ramadhan dengan kerjasama Ahli Parlimen Wangsa Maju. Penerbit mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk menampung pembayaran bulanannya sebanyak RM604.17 sebulan. Penerbit juga menjalankan perniagaan secara dalam talian di Shopee dan Facebook, maka mampu beroperasi ketika PKP/PKPB. Nota pelaburan ini adalah dijamin oleh 2 penjamin, pemilik perniagaan dan penjamin pihak ketiga. I-Skor Penjamin adalah 4 ("Weak") dengan Kebarangkalian Keingkaran sebanyak 20% - 30% merujuk kepada Biro Kredit. Risikonya adalah HR8 (Risiko Tinggi 8) dan oleh itu ia mempunyai Kadar Faedah yang tinggi dan mempunyai Risiko keingkaran yang tinggi.

Melabur Sekarang
Kadar Pulangan
15% p.a
Jumlah Pulangan Kasar Pelaburan
-

Funded Note

Penilaian Kredit
HR8
RisikoTinggi 8

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah kerana aliran tunai yang rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

LR1
RisikoRendah 1

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah terendah dan mempunyai Risiko Lalai terendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit terkuat kerana aliran tunai yang sangat tinggi dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang sangat rendah.

LR2
RisikoRendah 2

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang lebih rendah dan mempunyai Risiko Lalai yang lebih rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih kukuh kerana aliran tunai yang tinggi dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang rendah.

LR3
RisikoRendah 3

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang rendah dan mempunyai Risiko Lalai yang rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang kukuh kerana aliran tunai yang baik dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang baik.

MR4
RisikoSederhana 4

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana rendah dan mempunyai Risiko Lalai sederhana rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana yang kukuh kerana purata kepada aliran tunai yang baik dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang baik.
.

MR5
RisikoSederhana 5

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana dan mempunyai Risiko Lalai sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana kerana aliran tunai purata dan purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

MR6
RisikoSederhana 6

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana tinggi dan mempunyai Risiko Lalai sederhana tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah sederhana kerana aliran tunai di bawah purata dan di atas purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

MR7
RisikoSederhana 7

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah atas-sederhana dan mempunyai Risiko Lalai atas-sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih rendah-sederhana kerana aliran tunai purata hingga rendah dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

HR8
RisikoTinggi 8

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah kerana aliran tunai yang rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

HR9
RisikoTinggi 9

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang lebih tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang lebih tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih lemah kerana aliran tunai yang lebih rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang lebih tinggi.

HR10
RisikoTinggi 10

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah tertinggi dan mempunyai Risiko Lalai tertinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang paling lemah kerana aliran tunai yang sangat rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang sangat tidak sihat.

Lihat Senarai Pembiayaan