Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
NT-2104-00010

NT-2104-00010

i
MR7

Biman Resources - Wangsa Maju, Services,

RM 15,000 bagi 24 jangka bulan. RM 15,000 dibiayai

100 % Dibiayai

Is this a Shariah-compliant Investment Note? / Adakah ianya Nota Pelaburan patuh Syariah?

Yes / Ya

Who is the Issuer and what does the business do? / Siapakah Penerbit dan apakah perniagaan yang dijalankan Penerbit?

Issuer is a sole-proprietorship business involved in a business based on the production of steel welding. Our customers consist of the private and government sectors and currently only have one branch located at Ampang, Selangor.
_____________________________________________________________________________________
Penerbit merupakan perniagaan milikan tunggal terlibat dalam perniagaan berdasarkan kimpalan besi. Pelanggan kami terdiri dari sektor swasta dan kerajaan dan buat masa ini mempunyai satu cawangan sahaja terletak di Ampang, Selangor.

Who is the owner / key person(s) in the business? / Siapakah pemilik / tunggak utama perniagaan ini?

Issuer is an owner for the business. He has 5 employees with more than 5 years experience. This business has been established on August 2017.
_____________________________________________________________________________________
Penerbit merupakan pemilikan perniagaan. Penerbit mempunyai 5 orang pekerja berpengalaman melebihi 5 tahun. Perniagaan ini sudah mula bertapak pada Ogos 2017.

What are their future plans? / Apakah pelan masa depan perniagaan ini?

We plan to increase the number of branches and also expand more services and products to our customers.
_____________________________________________________________________________________
Kami merancang untuk menambah bilangan cawangan serta memperluaskan lebih banyak servis dan produk kepada pelanggan kami.

What has been their annual sales turnover? / Bagaimanakah hasil jualan tahunan?

In the year of 2020, I have earned a sales turnover of around RM400,000 with a net profit of around RM90,000.
_____________________________________________________________________________________
Bagi tahun 2020, saya telah memperoleh perolehan jualan sekitar RM400,000 dengan keuntungan bersih sekitar RM90,000.

Number of years in business? / Usia perniagaan?

My business has been operating for 5 years.
_____________________________________________________________________________________
Perniagaan saya telah beroperasi selama 5 tahun.

How would the Issuer utilise the funds raised on the platform? / Apakah yang kami akan lakukan dengan wang yang dikumpul di platfrom ini?

These funds will be used to improve and buy new machines for the use of the work that we obtained.
_____________________________________________________________________________________
Dana ini akan digunakan untuk menambah baik dan membeli mesin-mesin baru bagi kegunaan kerja yang kami perolehi.

The rationale behind the Issuer's Credit Risk Score - microLEAP's Comments / Rasional di sebalik Skor Risiko Kredit Penerbit - Komen microLEAP

This Investment Note is part of the partnership with the MP of Wangsa Maju. The Issuer has other borrowings from other lenders. However, he has sufficient revenue to manage its payment of RM810.00 a month to microLEAP with a good payment track record with other borrower. The owner is also the Guarantor for this financing and the Guarantor's I-score is 7 ('Good') with a Probability of Default (PD) of 2.5% - 5% according to an external credit bureau. The risk is MR7 (Medium Risk 7) and so it has an upper-medium Interest Rate and has an upper-medium Risk of Default.
________________________________________________________________________________________
Nota Pelaburan ini adalah sebahagian daripada Inisiatif dengan kerjasama Ahli Parlimen Wangsa Maju. Penerbit mempunyai pinjaman yang lain dari institusi pembiayaan. Namun, dia mempunyai pendapatan yang cukup untuk menguruskan pembayarannya sebanyak RM810.00 sebulan kepada microLEAP dengan rekod prestasi pembayaran yang baik dengan peminjam lain. Pemiliknya juga Penjamin untuk pembiayaan ini dan skor I-Penjamin adalah 7 ('Good') dengan Kebarangkalian keingkaran (PD) 2.5% - 5% menurut biro kredit luaran. Risikonya adalah MR7 (Risiko Sederhana 7) dan oleh itu ia mempunyai Kadar Faedah atas-menengah dan mempunyai Risiko Lalai menengah-atas.

Melabur Sekarang
Kadar Pulangan
14.8% p.a
Jumlah Pulangan Kasar Pelaburan
-

Funded Note

Penilaian Kredit
MR7
RisikoSederhana 7

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah atas-sederhana dan mempunyai Risiko Lalai atas-sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih rendah-sederhana kerana aliran tunai purata hingga rendah dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

LR1
RisikoRendah 1

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah terendah dan mempunyai Risiko Lalai terendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit terkuat kerana aliran tunai yang sangat tinggi dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang sangat rendah.

LR2
RisikoRendah 2

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang lebih rendah dan mempunyai Risiko Lalai yang lebih rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih kukuh kerana aliran tunai yang tinggi dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang rendah.

LR3
RisikoRendah 3

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang rendah dan mempunyai Risiko Lalai yang rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang kukuh kerana aliran tunai yang baik dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang baik.

MR4
RisikoSederhana 4

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana rendah dan mempunyai Risiko Lalai sederhana rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana yang kukuh kerana purata kepada aliran tunai yang baik dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang baik.
.

MR5
RisikoSederhana 5

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana dan mempunyai Risiko Lalai sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana kerana aliran tunai purata dan purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

MR6
RisikoSederhana 6

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana tinggi dan mempunyai Risiko Lalai sederhana tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah sederhana kerana aliran tunai di bawah purata dan di atas purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

MR7
RisikoSederhana 7

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah atas-sederhana dan mempunyai Risiko Lalai atas-sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih rendah-sederhana kerana aliran tunai purata hingga rendah dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

HR8
RisikoTinggi 8

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah kerana aliran tunai yang rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

HR9
RisikoTinggi 9

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang lebih tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang lebih tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih lemah kerana aliran tunai yang lebih rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang lebih tinggi.

HR10
RisikoTinggi 10

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah tertinggi dan mempunyai Risiko Lalai tertinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang paling lemah kerana aliran tunai yang sangat rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang sangat tidak sihat.

Lihat Senarai Pembiayaan