Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
NT-2007-00005

NT-2007-00005

i
MR5

Fiqa beauty, Services,

RM 20,000 bagi 36 jangka bulan. RM 20,000 dibiayai

100 % Dibiayai

Is this a Shariah-compliant Investment Note? / Adakah ianya Nota Pelaburan patuh Syariah?

Yes / Ya

Who is the Issuer and what does the business do? / Siapakah Penerbit dan apakah perniagaan yang dijalankan Penerbit?

Fiqa Beauty was established in 2016. We provide salon and beauty services. We focus on service in stores located in Bachok, Kelantan.
________________________________________________________________________________________
Fiqa Beauty ditubuhkan pada tahun 2016 dan kami menyediakan service salun dan perkhidmatan kecantikan.kami menumpukan pada perkhidmatan di kedai yang terletak di daerah Bachok,Kelantan.

Please provide us the background / experience of the owner /key person (s) in the business? / Berikan kepada kami latar belakang / pengalaman pemilik / orang penting dalam perniagaan?

The business’s founder is an experienced beautician. She started this business because of her interest in this field. Her services were well renowned in the area. She has also created a line of beauty products that she sells online to support her business.
________________________________________________________________________________________
Pengasas Perniagaan telah berkhidmat dalam bidang kecantikan.Beliau memulakan perniagaan perniagaan ini kerana mempunyai minat yang mendalam dalam bidang kecantikan. Perkhidmatan beliau diterima baik di kawasan tersebut. Dia juga mempunyai produk kecantikan yang dijual secara dalam talian untuk membantu perniagaannya.

What are their future plans? / Apakah pelan masa depan perniagaan ini?

We are planning to open new branches in other areas as well. We want this business to be known by the people of Kelantan as well as other areas.
________________________________________________________________________________________
Kami merancang untuk membuka cawangan baru dikawasan lain juga.Kami ingin perniagaan ini dikenali oleh rakyat Kelantan dan juga kawasan lain.

What has been their annual sales trend? / Bagaimanakah hasil trend penjualan tahunan mereka?

The initial growth of this business since its opening until now is positive. We are doing well for a small shop and our revenue is on an upward trend.
________________________________________________________________________________________
Perkembangan awal perniagaan ini sejak dibuka hingga sekarang adalah positif. Kami telah menjalankan perniagaan kecil ini dengan baik dan keuntungan jualan kami di tahap yang memberangsangkan.

Number of years in business? / Usia perniagaan?

The business has been running for 3 years plus
________________________________________________________________________________________
Perniagaan ini berjalan selama 3 tahun lebih

How would the Issuer utilise the funds raised on the platform? / Apakah yang kami akan lakukan dengan wang yang dikumpul di platfrom ini?

I will use the funds raised to buy more inventory. This is due to very high demand from customers.
________________________________________________________________________________________
Pihak saya akan menggunakan dana yang diperoleh untuk membeli dan menambah stok.Ini kerana permintaan stock dari pelanggan yang sangat tinggi.

The rationale behind the Issuer's Credit Risk Score - microLEAP's Comments

The Issuer has a Guarantor for this financing. The risk is MR5 (Medium Risk 5) and so it has a medium credit quality and medium risk of default. The Issuer has sufficient revenue to cover his monthly payments. The Issuer has a Probability of Default (PD) of 2.7% according to an external credit rating agency.
________________________________________________________________________________________
Penerbit ini mumpunyai seorang penjamin untuk pembiayaan ini. Risiko yang diperolehi ialah MR5 (Risiko Sederhana 5) .Oleh itu ianya mempunyai kualiti kredit sederhana dan risiko keingkaran sederhana. Penerbit mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk menampung pembayaran bulanan mereka. Penerbit mempunyai Kebarangkalian Ingkar ('Probability of Default' / 'PD') sebanyak 2.7% menurut agensi penarafan kredit luar.

Melabur Sekarang
Kadar Pulangan
12.5% p.a
Jumlah Pulangan Kasar Pelaburan
-

Funded Note

Penilaian Kredit
MR5
RisikoSederhana 5

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana dan mempunyai Risiko Lalai sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana kerana aliran tunai purata dan purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

LR1
RisikoRendah 1

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah terendah dan mempunyai Risiko Lalai terendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit terkuat kerana aliran tunai yang sangat tinggi dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang sangat rendah.

LR2
RisikoRendah 2

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang lebih rendah dan mempunyai Risiko Lalai yang lebih rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih kukuh kerana aliran tunai yang tinggi dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang rendah.

LR3
RisikoRendah 3

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang rendah dan mempunyai Risiko Lalai yang rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang kukuh kerana aliran tunai yang baik dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang baik.

MR4
RisikoSederhana 4

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana rendah dan mempunyai Risiko Lalai sederhana rendah.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana yang kukuh kerana purata kepada aliran tunai yang baik dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang baik.
.

MR5
RisikoSederhana 5

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana dan mempunyai Risiko Lalai sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit sederhana kerana aliran tunai purata dan purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

MR6
RisikoSederhana 6

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah sederhana tinggi dan mempunyai Risiko Lalai sederhana tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah sederhana kerana aliran tunai di bawah purata dan di atas purata Nisbah Perkhidmatan Hutang.

MR7
RisikoSederhana 7

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah atas-sederhana dan mempunyai Risiko Lalai atas-sederhana.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih rendah-sederhana kerana aliran tunai purata hingga rendah dan purata kepada Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

HR8
RisikoTinggi 8

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lemah kerana aliran tunai yang rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang tinggi.

HR9
RisikoTinggi 9

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah yang lebih tinggi dan mempunyai Risiko Lalai yang lebih tinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang lebih lemah kerana aliran tunai yang lebih rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang lebih tinggi.

HR10
RisikoTinggi 10

Nota Pelaburan ini membayar Kadar Faedah tertinggi dan mempunyai Risiko Lalai tertinggi.
Ia mempunyai Kualiti Kredit yang paling lemah kerana aliran tunai yang sangat rendah dan Nisbah Perkhidmatan Hutang yang sangat tidak sihat.

Lihat Senarai Pembiayaan